Phòng Đào Tạo

I. Nhân sự: Tổng số Cán bộ- nhân viên: 11 người

Điện thoại: 02203 3752.457

Fax: 02203 752.519

Holine: 0865.577.080

Email:daotao.duongthuy1@gmail.com

* Lãnh đạo phòng:

1.Trưởng phòng: Ths. Phùng Huy Viễn

Điện thoại di động: 0915893.272

Email: huyvienhg@gmail.com

2. Phó trưởng phòng: CN.Nguyễn Thị Ngọc

Điện thoại di động: 0984 262 768

Email: ngoc.duongthuy1@gmail.com

3. Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa

Điện thoại di động: 0989205900

Email: hoankhanh2003@gmail.com@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ chính của phòng:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hàng năm và dài hạn

– Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề

– Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi và công nhận tốt nghiệp, quản lý cấp phát bằng, chứng chỉ nghề.

– Quản lý việc thi, kiểm tra theo quy định.

– Quản lý kế hoạch đào theo dõi, tổng hợp đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề.

– Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.

– Quản lý văn bằng chứng chỉ chuyên môn và công tác giáo vụ.

0865 577 080