Khoa Kinh tế – CNTT

 KHOA KINH TẾ- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phụ trách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Ngọc
         Phó Trưởng khoa CN. Vũ Thị Luận

1. Chức năng
– Quản lý chất lượng giảng dạy và học tập, không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực toàn diện, chất lượng chuyên môn của cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên thuộc Khoa.
    – Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo của ngành nghề được phân công kết hợp với giáo dục, rèn luyện HSSV trong quá trình đào tạo.
– Các ngành nghề đào tạo của Khoa Kinh tế –  CNTT
+ Kế toán doanh  nghiệp          + Logisticis
+ Khai thác vận tải thủy           + Tin ứng dụng                             

 2. Nhiệm vụ
– Quản lý giảng viên, cán bộ, giáo viên và HSSV thuộc khoa; Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy. Lập kế hoạch vật tư phục vụ công tác đào tạo và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo.
– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; Tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và   người lao động thuộc khoa, bộ môn; Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định.
– Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo được giao theo quy định. Đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa và bộ môn; Tổ chức hoạt động của tổ bộ môn trực thuộc Khoa.
3. Cơ cấu tổ chức: Tổng số giảng viên 7 người.
 –  Gồm 02 tổ bộ môn:
+ Tổ Tin học
+ Tổ Kế toán doanh nghiệp
– Cơ sở vật chất:
+02 phòng làm việc
+ 02 Phòng học chuyên môn
– Thành tích đạt được:
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT năm 2010 và năm 2012
+ Bằng khen của Công đoàn Bộ GTVT năm 2010 và năm 2011

 

Tập thể cán bộ giảng viên Khoa Kinh tế – CNTT
Cán bộ giảng viên nữ khoa Kinh tế – CNTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 Điện thoại liên hệ:         Email: ktcntt.wtc1.@gmail.com
 Địa chỉ: Khu nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I

 

 

 

 

 

0865 577 080