Phòng Tổ chức hành chính

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

1. Chức năng: Là phòng tham mưu thực hiện chức năng quản lý và điều hành công tác tổ chức, hành chính quản trị.

2. Nhiệm vụ:

– Sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường, quản lý nhân sự; Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, nhà giáo; Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với CBVC và người lao động;

– Thực hiện công tác văn thư lưu trữ và phục vụ; Thực hiện công tác an ninh trật tự trường học; Quản lý chung toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị của Nhà trường;

–  Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức, người lao động. Thường trực tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

3. Cơ cấu tổ chức: Gồm 15 cán bộ viên chức, giảng viên và người lao động.

– Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Khánh Ly

– Phó trưởng phòng: CN. Lê Thị Thu

4. Thành tích tiêu biểu:

– Năm 2011: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

– Năm 2020: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Cán bộ giảng viên và nhân viên phòng TCHC

5. Liên hệ:

Điện thoại liên hệ: 0220 3752519             Email: tchc.wtc1.@gmail.com

Địa chỉ: Phòng TCHC – Khu nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I

02203 752 519