Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế Trường cao đẳng GTVT đường thủy I

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA KINH TẾ

  1. Chức năng

– Là đơn vị chuyên môn có chức năng tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng trong quản lý chất lượng giảng dạy và học tập nghề Kế toán doanh nghiệp và nghề Tin ứng dụng, không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực toàn diện, chất lượng chuyên môn của cán bộ, giáo viên và HSSV;

– Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo của ngành nghề Kế toán doanh nghiệp và Tin ứng dụng.

  1. Nhiệm vụ:

– Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người học thuộc khoa Kinh tế;

– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh dịch vụ có liên quản đến ngành nghề đào tạo, huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa, bộ môn đề xuất ban Giám hiệu;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, cộng nghệ vào quá trình đào tạo;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

– Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định;

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo được giao theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa, bộ môn;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng;

– Tổ chức, hoạt động của các tổ bộ môn thuộc khoa.

0865 577 080