Công Đoàn Trường cao đẳng GTVT đường thủy I

I. Ban Chấp Hành công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

1. Đồng chí: Nguyễn Minh Vỹ- Chủ tịch

2. Đồng chí: Phạm Thị Lương- Phó Chủ tịch

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Nhung- Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT

4. Đồng chí: Vũ Thị Luận- Ủy viên BCH

5. Đồng chí: Lê Thị Năm- Ủy viên BCH

6. Đồng chí: Vũ Văn Hoàng- Ủy viên BCH

7. Đồng chí: Phan Anh Dũng- Ủy viên BCH

8. Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Nga- Ủy viên BCH

9. Đồng chí: Trần Đình Luân- Ủy viên BCH

II. Các tổ công đoàn trực thuộc: 10

1. Tổ Công đoàn Hành chính- Tài vụ

2. Tổ Công đoàn Đào tạo

3. Tổ Công đoàn Khoa học công nghệ &ĐTKH

4. Tổ Công đoàn CTHS-SV

5. Tổ Công đoàn Điều khiển tàu thuỷ

6. Tổ Công đoàn Kinh tế

7. Tổ Công đoàn Cơ khí- Công trình

8. Tổ Công đoàn Máy điện- Công trình

9. Tổ công đoàn Cơ sở- Cơ bản

10. Tổ công đoàn Trung tâm Đào tạo KTNVGTVT

02203 752 519