Phòng Công tác HS-SV

I. Nhân sự:

* Tổng số cán bộ – giáo viên:7

1. Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Tuyên

Điện thoại: 0912 388 696

Email: nguyenvantuyen.dt1@gmail.com

 2. Phó trưởng phòng: Ths. Phạm Thị Lương

Điện thoại văn phòng: 0320 3752 460

Email: luongpt.duongthuy1@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ chính của phòng:

– Quản lý và giáo dục học sinh

– Thường trực Hội đồng khen thưởng kỷ luật học sinh; Hội đồng công tác phổ biến giáo dục Pháp luật.

– Đảm nhận bộ môn giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng

0865 577 080