Phòng Tài vụ

I. Nhân sự:

* Tổng số cán bộ viên chức: 04 ngườiTrưởng phòng: Ths. Phạm Thị Hải Yến

Điện thoại văn phòng: 0220 3752458

Điện thoại di động: 0904 356 074

Email: yenpt.duongthuy1@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ chính của phòng:

Quản lý chi tiêu các nguồn vốn cấp từ ngân sách nhà nước và có tự các hoạt động sự nghiệp có thu theo quy định của Pháp luật

0865 577 080