Phòng Tổ chức hành chính

I. Nhân sự:

1. Trưởng phòng: Ks. Nguyễn Thị Khánh Ly

Điện thoại văn phòng: 0220 3752.456

Điện thoại di động : 0917912790

Email: khanhly.duongthuy1@gmail.com

2. Phó Trưởng phòng: CN. Lê Thị Thu

Điện thoại văn phòng: 0220 3752.456

Điện thoại di động : 0983282329

Email: lethu.duongthuy1@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ:

–  Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý về công tác tổ chức- cán bộ, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, các chế độ chính sách và cải cách hành chính trong nhà trường.

–  Thực hiện Công tác hành chính văn thư- lưu trữ và phục vụ.

–  Tổ chức mua sắm thiết bị vật tư, dụng cụ phục vụ đào tạo và tổng hợp thống kê việc sử dụng thiết bị vật tư, nguyên liệu vật liệu phục vụ đào tạo.

–  Đề xuất , tổ chức thực hiện việc cải tạo, tu sửa nâng cấp các công trình.

–  Công tác Quốc phòng An ninh; phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn

–  Công tác quản trị đời sống; chăm sóc sức khoẻ- y tế và vệ sinh môi trường.

–  Thường trực hội đồng khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức.

0865 577 080