Từ ngày 15/9/2022 đến ngày 23/9/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I đã tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2022- 2025

Thực hiện Hướng dẫn số 39-HD/ĐU, ngày 15/4/2022 của Đảng ủy Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022- 2025; từ ngày 15/9 đến ngày 23/9/2022, Đảng bộ nhà trường đã hoàn thành tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022- 2025 theo đúng Hướng dẫn, đảm bảo đúng các quy định của Điều lệ Đảng. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội các Chi bộ có đồng chí Tiến sĩ Đỗ Văn Tuấn- Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường và các đồng chí đại diện BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, BCH đoàn thanh niên CSHCM.

Đại hội có nhiệm vụ Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2022- 2025. Bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2022-2025.

Báo cáo chính trị của các chi bộ đã tập trung đi sâu phân tích, đánh giá đúng tình hình, những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết đại hội…; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương và nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lốỉ sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, căn cứ vào đường lối, quan điểm của Đảng và tình hình cụ thể của Nhà trường để xác định rõ phương hướng, mục tiêu, các giải pháp của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả, thành tựu đạt được, cũng như mạnh dạn nêu ra những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm đó để rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo. Đồng thời, các đại biểu cũng sôi nổi thảo luận, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2022 – 2025, đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình của các chi bộ, trong đó nhấn mạnh vai trò của chi bộ trong viêc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

Đánh giá chung trong nhiệm kỳ vừa qua, các Chi bộ đã luôn bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Trường để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình góp phần vào thành công chung của Đảng bộ nhà trường, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch được giao, các hoạt động của nhà trường từng bước đi vào nề nếp, công tác tuyển sinh, công tác giáo dục và đào tạo ngày càng được mở rộng và nâng cao về chất lượng. Các Chi bộ đã chỉ đạo chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt công tác truyền thông và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tình hình tư tưởng của Đảng viên có những chuyển biến tích cực, đoàn kết, thống nhất cao, có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I có 08 Chi bộ trực thuộc với 61 đảng viên (59 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị). Từ ngày 15/9 đến 23/9/2022, 08 Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó, Chi bộ Hành chính- Tài vụ được tổ chức làm Đại hội điểm.

Đồng chí Tiến sĩ Đỗ Văn Tuấn- Bí thư Đảng uỷ, Hiệu Trưởng nhà trường tặng hoa chúc mừng cấp ủy Chi bộ Hành chính- Tài vụ

Đại hội các Chi bộ cũng đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đại biểu cấp trên tham dự đóng góp về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và công tác lãnh đạo đoàn thể cũng như chỉ ra những mặt đạt được, những mặt còn hạn chế và đề ra những giải pháp thiết thực để nhiệm kỳ tới đạt kết quả tốt hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tiến sĩ Đỗ Văn Tuấn- Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường đã biểu dương những kết quả đạt được của các Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Phần lớn thời gian trong nhiệm kỳ bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh phức tạp, tuy nhiên, Cấp ủy các Chi bộ đã vượt qua khó khăn, đoàn kết thống nhất để chỉ đạo tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí đánh giá cao vai trò, năng lực của cấp ủy các Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị và tham mưu cho Đảng ủy về các mặt công tác trong nhà trường.


Đồng chí Tiến sĩ Đỗ Văn Tuấn- Bí thư Đảng uỷ, Hiệu Trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo KTNVGTVT tại Hải Phòng.

Với tinh thần dân chủ và khách quan, thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Đảng, Đại hội các Chi bộ đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2022 – 2025 với kết quả cụ thể: 02 Chi bộ bầu Chi ủy (Chi bộ Hành chính – Tài vụ và chi bộ Máy – Điện – Công trình), 04 chi bộ bầu Bí thư và Phó Bí thư ( Chi bộ Tuyển sinh – Công tác HSSV, Chi bộ Đào tạo, Chi bộ Kinh tế – Công nghệ thông tin và chi bộ Điều khiển tàu thủy) và 02 chi bộ chỉ bầu Bí thư chi bộ (Chi bộ Cơ sở – Cơ bản, chi bộ Trung tâm ĐTKTNVGTVT). Ban chấp hành các chi bộ khóa mới đều là các đồng chí có đầy đủ tiêu chuẩn, đảm bảo cả về cơ cấu và độ tuổi và được Đại hội tín nhiệm cao. Các đồng chí đã thể hiện quyết tâm cao trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

* Một số hình ảnh về đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội Chi bộ Hành chính- Tài vụ

Đại hội Chi bộ Tuyển sinh- Công tác HSSV

Đại hội Chi bộ Kinh tế- Công nghệ thông tin

Đại hội Chi bộ Máy điện- Công trình

Đại hội Chi bộ Đào tạo

Đại hội Chi bộ Điều khiển tàu thủy


Đại hội Chi bộ Cơ sở- Cơ bản


Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo KTNV GTVT tại Hải Phòng

 

02203 752 519