Hệ Sơ cấp

CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO – HỆ SƠ CẤP

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY I

STT TÊN NGHỀ MÃ NGHỀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO
CHUẨN ĐẦU RA
1 Xây dựng công trình thủy  
2 Xây dựng cầu đường bộ
3 Hàn
4 Quản lý công trình đường thủy
5 Khảo sát địa hình
6 Quản lý đất đai

0865 577 080