Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022.

– Phụ lục 1
– Phụ lục 2